تعرفه خدمات کلینیک

تعرفه خدمات لیزر کلینیک

لیزر الکساندرایت آپوجی آمریکا

کل صورت …………….  ۱۰۰.۰۰۰ تومان

پیشانی ………………..  ۵۰.۰۰۰ تومان

گونه ها ……………….  ۵۰.۰۰۰ تومان

خط ریش ……………..  ۵۰.۰۰۰ تومان

ریش ………………….. ۸۰.۰۰۰ تومان

بینی …………………… ۳۰.۰۰۰ تومان

پشت لب …………….. ۳۰.۰۰۰ تومان

چانه ……………………. ۵۰.۰۰۰ تومان

گردن …………………… ۵۰.۰۰۰ تومان

پشت گردن …………… ۵۰.۰۰۰ تومان

آگزیلا ………………….. ۷۰.۰۰۰ تومان

گوش ها ………………. ۴۰.۰۰۰ تومان

بیکینی ………………… ۱۲۰.۰۰۰ تومان

شکم آقایان …………. ۲۰۰.۰۰۰ تومان

شکم خانم ها ……….. ۱۰۰.۰۰۰ تومان

خط شکم ……………… ۴۰.۰۰۰ تومان

باسن …………………… ۷۰.۰۰۰ تومان

سینه آقایان …………. ۲۰۰.۰۰۰ تومان

سینه خانم ها ……….. ۱۰۰.۰۰۰ تومان

دور سینه خانم ها …… ۴۰.۰۰۰ تومان

ران ها ………………….. ۲۰۰.۰۰۰ تومان

ساق ها ………………… ۱۷۰.۰۰۰ تومان

گودی کمر ……………… ۸۰.۰۰۰ تومان

کشاله ران ……………… ۷۰.۰۰۰ تومان

کمر آقایان ……………. ۳۰۰.۰۰۰ تومان

کمر خانم ها …………… ۱۵۰.۰۰۰ تومان

ساعد آقایان ………….. ۱۵۰.۰۰۰ تومان

ساعد خانم ها ………… ۱۰۰.۰۰۰ تومان

بازوها آقایان …………. ۱۰۰.۰۰۰ تومان

بازوها خانم ها ………… ۹۰.۰۰۰ تومان

خط سینه ………………. ۴۰.۰۰۰ تومان

اندام تحتانی خانم …… ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندام فوقانی خانم …… ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندام تحتانی آقا ……… ۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندام فوقانی آقا ……… ۴۵۰.۰۰۰ تومان

کل بدن خانم ………….. ۵۹۰.۰۰۰ تومان

کل بدن آقا …………….. ۹۵۰.۰۰۰ تومان

لیزر سوپرانوتیتانیوم

کل صورت …………….  80.000 تومان

پیشانی ………………..  40.000 تومان

گونه ها ……………….  40.000 تومان

خط ریش ……………..  30.000 تومان

ریش ………………….. ۵۰.۰۰۰ تومان

بینی …………………… ۳۰.۰۰۰ تومان

پشت لب …………….. ۳۰.۰۰۰ تومان

چانه ……………………. ۴۰.۰۰۰ تومان

گردن …………………… ۵۰.۰۰۰ تومان

پشت گردن …………… ۴۰.۰۰۰ تومان

آگزیلا ………………….. ۶۰.۰۰۰ تومان

گوش ها ………………. ۳۰.۰۰۰ تومان

بیکینی ………………… ۱۰۰.۰۰۰ تومان

شکم آقایان ………….. ۱۲۰.۰۰۰ تومان

شکم خانم ها ………… ۸۰.۰۰۰ تومان

خط شکم ………………. ۳۰.۰۰۰ تومان

باسن ……………………. ۴۰.۰۰۰ تومان

سینه آقایان …………… ۱۲۰.۰۰۰ تومان

سینه خانم ها …………. ۸۰.۰۰۰ تومان

دور سینه خانم ها ……. ۳۰.۰۰۰ تومان

ران ها ……………………. ۱۵۰.۰۰۰ تومان

ساق ها ………………….. ۱۲۰.۰۰۰ تومان

گودی کمر ……………….. ۷۰.۰۰۰ تومان

کشاله ران ……………….. ۶۰.۰۰۰ تومان

کمر آقایان ………………. ۲۰۰.۰۰۰ تومان

کمر خانم ها …………….. ۱۸۰.۰۰۰ تومان

ساعد آقایان …………….. ۱۰۰.۰۰۰ تومان

ساعد خانم ها …………… ۷۰.۰۰۰ تومان

بازوها آقایان …………….. ۱۰۰.۰۰۰ تومان

بازوها خانم ها …………… ۹۰.۰۰۰ تومان

خط سینه ………………….. ۳۰.۰۰۰ تومان

اندام تحتانی خانم ………. ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندام فوقانی خانم ……….. ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندام تحتانی آقا …………. ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندام فوقانی آقا …………. ۳۰۰.۰۰۰ تومان

کل بدن خانم ……………… ۴۵۰.۰۰۰ تومان

کل بدن آقا ………………… ۶۰۰.۰۰۰ تومان

خدمات زیبایی و جوانسازی و درمانی

لیزر CO2 …………………………  از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

لیزر RF ……………………………  از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

لیزر کیوسوئیچ ………………….  از ۲۰۰.۰۰۰ تومان

بوتاکس …………………………..  ۴۳۰.۰۰۰ تومان

ژل ریوانس ۱ سی سی …………  ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

ژل رئوفیل کره ای ۱ سی سی …  ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

ژل دِنِبی ۱ سی سی …………….. ۹۵۰.۰۰۰    تومان

ژل پروفایلو ۲ سی سی ……….. ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

ژل هیرفیلر ۱ سی سی ………… ۱.۸۵۰.۰۰۰  تومان

مزوژل جوانساز ۱ سی سی …… ۱.۹۵۰.۰۰۰   تومان

ژل خط خنده ساردنیا ۱ سی سی … ۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان

فیلر زیرچشم برفکت فرانسوی ۱ سی سی … ۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان

فیلر زیرچشم ساردنیا کره ای ۱ سی سی ….. ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

تزریق چربی ………………………. ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان

بلفاروپلاستی …………………….. ۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان

برداشت خال …………………….. از ۴۰۰.۰۰۰ تومان

فشیال پوست ………………….. از ۴۵۰.۰۰۰ تومان

پیرسینگ شکم ناف …………… از ۴۰۰.۰۰۰ تومان

سوراخ گوش ……………………… ۲۰۰.۰۰۰ تومان

آنزیم بینی هر جلسه …………… ۵۲۰.۰۰۰ تومان

پلاسما جت پشت پلک ………….. ۴۹۰.۰۰۰ تومان

پلاسما جت بینی ………………….. ۳۹۰.۰۰۰ تومان

پی آر پی (PRP) ……………………. 550.000 تومان

سابسیژن …………  از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

میکرودرم …………………………….. ۱۵۰.۰۰۰ تومان

میکرونیدلینگ ………………………. ۲۰۰.۰۰۰ تومان

تریام …………………………………… ۱۵۰.۰۰۰ تومان

کربوکسی ……………………………… ۲۰۰.۰۰۰ تومان

کرایو ……………………………………. ۱۵۰.۰۰۰ تومان

کوتر …………………………………….. ۱۵۰.۰۰۰ تومان

خدمات لاغری و کاشت

کاشت مو …………………………  از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کاشت ابرو ……………………….  ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کاشت ریش ……………………..  ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

لاغری (کاشت نخ+مزو لاغری چربی سوز) …. ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

لیفت نخ (پیشانی و ابرو) ….. از ۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

 مزوتراپی مو ۳ سی سی ………… ۳۸۰.۰۰۰ تومان

پی آر پی (PRP) ………………….. 550.000 تومان