دکتر اکرم بصیری

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:00 - 14:00 قم، کلینیک ایرانیان
شنبه 16:00 - 21:00 قم، کلینیک ایرانیان
یکشنبه 09:00 - 14:00 قم، کلینیک ایرانیان
یکشنبه 16:00 - 21:00 قم، کلینیک ایرانیان
دوشنبه 09:00 - 14:00
دوشنبه 16:00 - 21:00