استاد مهدی خوشگو تهرانی

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
1397 کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران